шIэныгъ

шIэныгъ


علم/ معرفة/ سعة اطلاع

Адыго-арабский словарь. 2014.

Поможем студентам написать доклад

Look at other dictionaries:

 • шIэныгъ — (шIэныгъэр) знание, наука Гъэсэныгъ ШIэныгъэ дэгъу иI УишIэныгъэ хэгъахъу. «Бзэр зэзгъашIэу щыт шIэныгъэм боу хахъо иIэ хъугъэ» (Н. Яковлев, Д. Iашъхьэмаф) …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • агрономие — (агрономиер) агрономия ЧIыгулэжьыкIэмрэ мэкъумэщ зехьакIэмрэ яхьылIэгъэ шIэныгъ Агрономием зэриIорэм тетэу фермерым игубгъохэр елэжьых …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • анатомие — (анатомиер) анатомия Пкъышъолмэ ягъэпсыкIэ ехьылIэгъэ шIэныгъ Псэушъхьэмэ яхьылIэгъэ анатомиер КъэкIырэмэ яхьылIэгъэ анатомиер …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • арифметикэ — (арифметикэр) арифметика Пчъагъэмэ, арифметическэ действиемэ яхьылIэгъэ шIэныгъ Ащ арифметикэр дэгъоу ешIэ АрифметикэмкIэ IофшIэнхэр зыдэт тхылъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • астрономие — (астрономиер) астрономия Ошъогу пкъыгъомэ: тыгъэм, мазэм, жъуагъомэ яхьылIэгъэ шIэныгъ Студентым астрономиер зэрегъашIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бзэшIэныгъ — (бзэшIэныгъэр) языкознание Бзэр зэзгъашIэрэ шIэныгъ БзэшIэныгъэм иинститут …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • биологие — (биологиер) биология Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, чIыопсым хабзэу хэлъхэм къатегущыIэрэ шIэныгъ Биологиер ащ дэгъоу ешIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ботаникэ — (ботаникэр) ботаника КъэкIырэмэ къатегущыIэрэ шIэныгъ Ботаникэр дэгъоу ешIэ Ар ботаникэмкIэ Iазэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ветеринарие — (ветеринариер) ветеринария Былым узхэмрэ ащ яеIэзакIэхэмрэ яхьылIэгъэ шIэныгъ Ар ветеринарием пылъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • географие — (географиер) география ЧIыгур, чIыгум ышъхьашъу, ащ чIыопс псэур зэрэтегощагъэр зэзгъэшIэрэ шIэныгъ Ащ географием регъаджэх Географием реджэнхэу тхылъ къыдэкIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • геологие — (геологиер) геология ЧIыгу къатым игъэпсыкIэ изэхэлъыкIэ къытегущыIэрэ, шIуагъэ зиIэу чIым чIэлъмэ якъычIэхыкIэ къэзыIорэ шIэныгъ Ар геологиемкIэ Iазэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”